THIẾT BỊ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA AQUA - HAIER
Trường Liên Cấp ICG Tây Ninh (thành viên tổ chức Cambridge Assessment International Education)

Trường Liên Cấp ICG Tây Ninh (thành viên tổ chức Cambridge Assessment International Education)

AQUA Việt Nam cung cấp Điều hòa Trung tâm AQUA cho Trường Liên Cấp ICG Tây Ninh (thành viên tổ chức Cambridge Assessment International Education)

Địa điểm: Hòa Thành, Tây Ninh

Tổng công suất: 

Tổng diện tích làm lạnh: 

Tổng mức đầu tư: 

Thời gian: 

Loại thiết bị lắp đặt: 

Quy mô hệ thống: