THIẾT BỊ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA AQUA - HAIER
Nhà Máy Relats (Tây Ban Nha)

Nhà Máy Relats (Tây Ban Nha)

AQUA Việt Nam cung cấp Điều hòa Trung tâm AQUA cho Nhà Máy Relats (Tây Ban Nha)

Địa điểm: Điện Bàn, Quảng Nam

Tổng công suất: 

Tổng diện tích làm lạnh: 

Tổng mức đầu tư: 

Thời gian: 

Loại thiết bị lắp đặt: 

Quy mô hệ thống: