THIẾT BỊ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA AQUA - HAIER
Nhà Máy Novatech (Hàn Quốc)

Nhà Máy Novatech (Hàn Quốc)

IMET cung cấp Điều hòa Trung tâm AQUA cho Dự án Nhà máy Novatech (Hàn Quốc)

Địa điểm: Khu công nghiệp Quế Võ 3, Bắc Ninh

Tổng công suất: 894 HP

Tổng diện tích làm lạnh: 7200m2

Tổng mức đầu tư: 6.500.000.000 đồng

Thời gian: Tháng 04/2021

Loại thiết bị lắp đặt: Dàn nóng MRV V, dàn lạnh Cassette