THIẾT BỊ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA AQUA - HAIER
Nhà Máy HH DREAM (Hàn Quốc)

Nhà Máy HH DREAM (Hàn Quốc)

IMET cung cấp Điều hòa Trung tâm AQUA cho Nhà Máy Nhà Máy HH DREAM (Hàn Quốc)

Địa điểm: Bình Lục, Hà Nam

Tổng công suất: 

Tổng diện tích làm lạnh: 

Tổng mức đầu tư: 

Thời gian: 

Loại thiết bị lắp đặt: 

Quy mô hệ thống: